STADGAR

STADGAR FÖR MARIANNELUNDS FISKEKLUBB

 

§1                  NAMN

Föreningens namn är Mariannelunds fiskeklubb

 

§2                  OMFATTNING

Föreningen arrenderar fisket i Skruven och Nedre Åsjöarna, Fagersjön samt delar av Bruzaån. Området består av fisket i dessa vatten och som redovisas, på upprättad karta över arrendeområdet.

 

§3                  SYFTE

a)      att skapa en god kamratskap mellan klubbens medlemmar

b)      att förbättra möjligheter till fritidsfisket

c)      att skapa trivsel på fiskevattnet genom ökad fiskehyfs och respekt för andras rätt

d)      att öka sportsligheten för fisket såväl i fråga om redskap som i den anda vilket fisket bedrivs

e)      att öka den personliga kännedom om fiskevårdens möjligheter och krav

f)       att höja anseendet av amatörfisket genom bekämpandet av tjuvfisket och nedskräpning på området

g)      att samarbeta med övriga intressenter i fisket samt myndigheterna för åstadkommande av en ändamålsenlig organisation av fisket

 

§4                  MEDLEM

Medlem är varje fiskeintresserade person som anmäler sig som medlem och betalar föreskrivna avgifter samt efterlever föreningens stadgar och föreskrifter. Den som skadar föreningens syfte eller anseende kan genom enhälligt beslut av styrelsen uteslutas från medlemskap.

 

Att vid upptäckande av otillåtet fiske av klubbmedlem eller utomstående vidtaga de åtgärder som förhindrar fisket eller upprepande av detsamma (anmäl till fisketillsyningsman och polis samt styrelsen). Att icke utlägga privata vasar eller vidtaga andra åtgärder vilka icke i laga ordning beslutats. Att medverka i arbetet av beslutande åtgärder inom klubben av styrelsen eller mötesbeslut. Att vi anfordran uppvisa gällande fiskekort. Att inom en månad efter medlemskortets utgång förnya det.

 

§5                  SÄRSKILDA BESTÄMMELSER FÖR RÄTT TILL FISKE. REGLER FÖR FISKET.

a)      Medlemskort: tillåter fiske med metspö, pimpel, kastspö, dragrodd samt 10 st angelkrok. Gäller i   Spilammarsjön, Mellansjön, nedre Åsjön på f-läns sida och Fagersjön. Medlemskortet gäller ej Skruven där ädelfisk inplanterats samt delar av Bruzaån. (särskilda fiskekort) och Hässleby bäck, se karta.

Styrelsen bestämmer fiskepris och tidpunkt gällande Skruven.

b)      Man blir senior när man är 20 år.

c)      Barn under 15 år äger rätt att med metspö och kastspö fiska gratis i de vatten fiskeklubben arrenderar. Gäller inte Skruven och delar av Bruzaån.

d)      Det är förbjudet att använda följande redskap: nät, ryssjor, mjärde, långrev, fisksax och stångkrok. Ismete förbjudet i Skruven. Avvikelser från detta förbud kan endast beslutas av ordinarie styrelsemöte.

e)      Den som på ett eller annat sätt gör åverkan på klubbens egendom, blir ersättningsskyldig.

f)       Klubbens båtar får inte hyras ut till barn under 15 år.

g)      Föreningen ska upplåta fiske inom klubbens vatten genom försäljning av fiskekort till allmänheten. Upplåtelsen begränsar sig till fiske med handredskap. Närmare villkor för försäljning beslutas årligen av årsmöte.

 

§6                  INKOMSTFÖRDELNING

Föreningens årliga behållning ska i första hand användas till fiskevård och tillsyn som kan gagna medlemmarnas intresse.

 

§7                  BERÄKNING AV RÖSTER                  

Beslut på medlemsmöte fattas enhälligt om inte omröstning begärs. Rösträtten utövas personligen. Vid omröstning har varje medlem en röst. Om någon medlem begär skall omröstning ske.

 

§8                  FISKESTÄMMA

Senast den 31 mars varje år ska fiskeklubbens årsmöte årligen hållas på den tid och plats som föreningens styrelse bestämmer. Extra medlemsmöte ska hållas då styrelsen finner sådan påkallad eller då extra stämma skriftligen begärs av minst en tiondel av föreningens medlemmar. Vid extra möte får endast avgöras sådana ärenden som angetts i kallelsen.

 

§9                  KALLELSE

Kallelse till årsmöte ska ske senast två veckor före mötet. Före årsmötet skall dessutom förvaltningsberättelse och revisionsberättelse för den avslutade räkenskapsperioden samt utgifter och inkomster finnas tillgängliga under samma tid.

Kallelse till medlemmar ska meddelas på klubbens hemsida och affischering. Ev. även personligt brev/mail.

 

§10                DAGORDNING

Vid fiskeklubbens årsmöte ska följande ärenden behandlas

 

 1. Årsmötet öppnas
 2. Fråga om kallelsen till stämman skett stadgeenligt
 3. Val av ordförande för årsmötet
 4. Val av sekreterare för årsmötet
 5. Val av två justerare tillika rösträknare
 6. Anteckning av närvarande medlemmar samt beslut om röstlängd*
 7. Fastställande av dagordning
 8. Styrelsens verksamhets berättelse och revisionsberättelse
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna verksamhetsåret
 10. Ersättning till styrelse och revisorer
 11. Val av styrelseordförande 2 år, växelvis
 12. Val av kassör för 2 år, växelvis
 13. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 14. Val av revisorer och revisorsuppleanter
 15. Val av valberedning
 16. Övriga uppkomna val
 17. Framställning från styrelsen och motioner från medlemmar
 18. Fråga om fiskets vård och kortpriser (fiskeplan)
 19. Styrelsens förslag till budget
 20. Övriga frågor
 21. Meddelande om var och när årsmötesprotokoll skall finnas tillgängligt
 22. Årsmötet avslutas
 • Beslut om röstlängd anstår tills ärende uppkommer som fodrar särskild röstlängd.

 

§11                MOTIONER

Medlem kan genom skriven motion väcka förslag rörande föreningens verksamhet. Styrelsen ska bereda avgivna motioner tillsammans med verksamhets berättelse och revisionsberättelse. Motion som ska behandlas på årsmöte ska vara styrelsens ordförande tillhanda senast 7 dagar före mötet.

 

§12                PROTOKOLL

Vid årsmötet ska föras protokoll. Protokollet ska justeras inom två veckor efter att mötet hållits och vara tillgänglig för medlemmar på plats som meddelas på årsmötet. När omröstning sker ska det i protokollet antecknas de omständigheter om rösträtt som har betydelse för att avgöra röstningen. Eventuella reservationer ska antecknas.

 

 

 

 

 

 

 

§13                STYRELSE

För föreningen ska finnas en styrelse som ska bestå av ordförande samt minst fyra övriga ledamöter. Om möjligt även suppleanter.

Ordförande, kassör och styrelse väljs vid årsmöte. Andra val beslutas på ett styrelsemöte.

Mandattid

Ordförande    2 år  (väljs växelvis)

Kassör           2 år (väljs växelvis)

Ledamöter     2 år (väljes växelvis)

Suppleanter   1 år

 

§14                UPPGIFTER

Styrelsen ska företräda föreningen, förvalta föreningens tillgångar, svara för dess angelägenheter samt verkställa fiskeklubbens beslut.

Det åligger styrelsen att:

 • Komma in med förslag till årsmöte med förslag till regler för fiskets vård och bedrivande
 • Besluta vem som ska sälja medlemskort och fiskekort
 • Vidta och verka för åtgärder angående fiskevård och fisketillsyn
 • Kalla till årsmöte, medlemsmöte, styrelsemöte
 • Bereda inkomna motioner
 • Avge verksamhets berättelse samt ekonomisk berättelse
 • Fiskerättsförteckningen hålls aktuell

 

§15                BESLUTSFÖRHET

Styrelsen är beslutsför när kallelse skett i behörig ordning och minst halva antalet styrelseledamöter är närvarande. Majoritetsbeslut är gällande. Vid lika röstetal avgörs val genom lottning. Ledamot som är förhindrad att närvara ska om möjligt meddela detta till ordförande som ska kalla suppleant. Suppleant som inte ersätter ledamot, får närvara och yttra sig vid sammanträde men har ej rösträtt.

 

§16.               FIRMATECKNING

Föreningen tecknas av ordförande och kassör gemensamt.

 

§17                RÄKENSKAPSÅR OCH REVISION

Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1 januari till 31 december. Räkenskaperna ska avlämnas till revisorerna senast sex veckor efter räkenskapsårets utgång.

För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper, ska medlemmarna på ordinarie årsmöte välja två revisorer och eventuellt en suppleant. Dessa väljs för ett år i taget.

Revisionsberättelse ska revisorerna lämna till styrelsen senast två veckor före årsmöte.

 

§18                STADGEÄNDRING

Beslut om ändring av föreningens stadgar fattas vid två på varandra följande medlemsmöten varav minst ett ordinarie årsmöte.

 

§19                UPPLÖSNING

Beslut om klubbens upplösning kan endast ske genom beslut av två på varandra följande möten varav ett ska vara årsmöte och var vid ska föreligga minst 2/3 majoritet på vardera mötet. Upplöses klubben ska dess tillgångar gå till det årsmötet beslutar som ändamål.

 

 

MARIANNELUNDS FISKEKLUBBS STADGAR HAR ANTAGITS

Mariannelund 2017-02-22